Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2014

4727 0c5b
Reposted fromsalvia salvia

July 08 2014

1339 3b0e
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul

July 07 2014

Mam wszystko czego potrzebowałam do szczęścia, a raczej myślałam że jest mi potrzebne. Okazuje się jednak że dalej tkwię w smutku gdzie rzeczywistość nie dorównuję wyobrażeniom.
— nieradze.soup.io
Reposted fromnieradze nieradze viasmutnazupa smutnazupa
Nawzajem masujemy swoją samotność
Dwukropek i nawias
Dwukropek i gwiazdka
Tymczasowa proteza upośledzonych relacji
— odwróceni
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
0373 cc7a
Reposted frompheebs pheebs
0380 6efa
Reposted fromdriven driven
8923 3cbf
Reposted fromxzuzakx xzuzakx

July 06 2014

9970 aba4
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
7171 6809 500
Reposted fromnenya nenya
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRios Rios

July 03 2014

7144 a412
Reposted fromunco unco viasmutnazupa smutnazupa
9767 646a
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa

July 01 2014

9061 1bba
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
You're fucked. You thought you were going to be someone, but now it's obvious you're nobody. You haven't got as much talent as you thought you had, and there was no Plan B, and you got no skills and no education, and now you're looking at forty or fifty years of nothing. Less than nothing, probably. That's pretty heavy. That's worse than having the brain thing, because what you got now will take a lot longer to kill you. You've got the choice of a slow, painful death, or a quick, merciful one.
— Nick Hornby, 'A Long Way Down'
Reposted fromgoaskalice goaskalice viasmutnazupa smutnazupa
Byłam chodzącą ambiwalencją. Jednym workiem sprzeczności. Psychicznym kameleonem. Kalejdoskopem uczuć.
— Karolina Otwinowska "Dieta (nie)życia"
Reposted fromwerterowska werterowska viasmutnazupa smutnazupa
8415 5b33
Reposted fromcasanovared casanovared viasmutnazupa smutnazupa

June 30 2014

6771 0315
Reposted fromnenya nenya

June 28 2014

8390 b00d
Reposted fromnenya nenya

June 27 2014

4325 a855
Reposted fromnenya nenya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl